فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت سرپرستی فرزند از سوی ولی : مورد وکالت  سرپرستی و نگهداری و تربیت نمودن بشیوه اسلامی و انسانی فرزند محجور/ صغیر موکل به نام …………… به شماره کد ملی …………. و هرگونه اقدام و عمل وکیل بر مبنای قانون مدنی و قوانین خاص از جمله قانون خانواده و غیره در مراجعه به کلیه محاکم انتظامی و قضایی و دادگستری و دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف و شعبات تابعه و پزشکی قانونی و هر یک از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور درخصوص کلیه امور مربوط به حضانت و سرپرستی فرزند مشترک آقای ……………… به شماره کد ملی …………….. برابر قوانین و مقررات و دادن هرگونه توضیحات در مقامات صالحه و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی از مقامات ذیصلاح و دادن هر گونه اقرار ، رضایت ، گواهی امضا ، تعهد و تنفیذ و دادن رسید تادیه هزینه های قانونی و نیز انجام کلیه امور اداری و قانونی در کلیه ادارات سراسر کشور و کلیه بانکها و موسسات و افتتاح و واریز و برداشت از تمامی حسابها و حسابهای مفتوحه و مراجعه به اداره ثبت احوال جهت دریافت کارت ملی و شناسنامه و یا المثنای آن و تحمل کلیه هزینه های از جمله هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب ،پوشاک ، دکتر، دارو و تحصیل و سایر هزینه های جاری زندگی و اقدام به ثبت نام نامبرده در مدارس و دبیرستان و دانشگاه و هنرستان از مراحل ابتدایی تا مراحل عالیه و تحصیلی و اقدام به افتتاح هرگونه حساب در هر یک از بانکها و واریز و برداشت از حساب افتتاح شده و همچنین مراجعه به اداره گذرنامه و اخذ فرمهای مربوطه و تهیه و تنظیم آن و اعلام رضایت در دفتر خانه و سپردن هرگونه اسناد تعهد آور و گواهی امضا به صورت رسمی یا عادی یا اداری و دریافت گذر نامه بنام فرزند نامبرده در بالا و مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و مراجع ذیربط دیگر جهت اعلام رضایت خروج از کشور نامبرده فوق با دادن هرگونه رسید و انجام کلیه تشریفات قانونی و دفع و رفع موانع و بطور کلی وکیل جهت سرپرستی و نگهداری نامبرده در بالا دارای اختیارات تامه مطلقه بوده که کلیه اقدام و قیام و امضا نماید و در صورت پیش امدن حوادث و نیاز به عمل جراحی دادن اجازه عمل جراحی به مسئولین بیمارستان و در صورت پیش امدن سانحه و تصادف برای هر کدام مراجعه به هر یک از کلانتریها و پاسگاهای انتظامی و دادگاهها و اعلام شکایت علیه طرفین و تقاضای جلب ثالث و حضور در جلسات دادگاهها و مراجع انتظامی و پیگیری پرونده مطروحه و اعلام رضایت رسمی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در دادگاه یا ادارات بیمه یا دفاتر اسناد رسمی وقبول احکام صادره یا اعتراض به آن و تقاضای تجدید نظر و اخذ هر مبلغ دیه از اشخاص یا ادارات بیمه بصورت نقدی یا چک و اخذ وجه ان با امضای ذیل چک دریافتی و دادن هرگونه رسید در فبال اخذ وجه مربوطه و اعلام رضایت جهت ازدواج نامبرده فوق الذکر با هر شخص و به هر شرط و قید که وکیل صلاح بداند وبا حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و سایر مراجع ذیربط در سراسر ایران و مراجعه به هر یک از شرکتهای بیمه و شعب ان در سراسر کشور ایران و دریافت هر مبلغ بیمه و دیه و دادن رسید و سپردن تعهد و گواهی امضا و اعلام رضایت به هر شخص و شرکت بیمه و مراجعه به بانکها در سراسر کشورو موسسه سهام عدالت و سازمانها و دریافت سهام عدالت و سود سهام عدالت فرزند صغیر موکل نامبرده و ایصال آنها به سوی موکل در قبال اخذ رسید کتبی و سپردن هر نوع تعهد و گواهی امضا و دادن هرگونه رسید و امضا واوراق و دفاتر مربوطه و همچنین اقدام به حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزند موکل فوق الذکر و افتتاح حساب جهت دریافت یارانه در هر یک از بانکهای سراسر کشور وبا حق اجازه و حضور در صدا و سیما و سازمانهای گروهی .و انجام هرگونه معاملات (باستثنای انتقال دادن وسایط نقلیه موتوری ) بنام یا از طرف مولی علیه و تنظیم و امضا هر گونه اسناد رسمی مربوطه نسبت بهر عقدی از عقود یا نامعین یا اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم مثمن و یا تادیه ثمن و تحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد مولی علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثناهای آن و امضا اوراق و استشهادیه مربوطه .

حدود اختیارات: وکیل مرقوم درانجام تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل‏ دارای کلیه اختیارات تامه و نامحدود است وامضاوعمل وکیل بمنزله امضاوعمل موکل‏ نافذ ومعتبربوده واین وکالت فقط درنفس خود موثر است .با حق توکیل به غیر جزئاً ، کلاً ، مع الواسطه ولو کرارا.این وکالت ضمن عقد خارج لازم واقع شد و موکل حق عزل وکیل را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود این وکالت بلا عزل می‌باشد.

نمونه دوم :وکالت سرپرستی فرزند

مورد وكالت: با رعايت جميع جهات قانوني و ارائه مدارك مثبته و موردنياز سرپرستي و مراقبت و نگهداري فرزند خردسال موكل موسوم به……………… به شماره كد ملي ……………… اعم از امور روزمره معاش خواب و استراحت ورزش تحصيل در دوره‌هاي ابتدائي راهنمايي دبيرستان هنرستان آموزشگاه‌ها دانشسراها كالج‌ها دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور اعم از روزانه يا شبانه و يا شبانه‌روزي و سپردن تعهدات تحصيلي اخذ كارنامه و پايان‌نامه‌ها و مجوزات رضايت در كارآموزي و انجام تنبيه و تنبه تشويق و ترغيب اجازه مشاركت و موافقت نمودن و دادن رضايت‌نامه كلوپ‌ها و باشگاه‌هاي اجتماعي و ورزشي وفق غبطه مولي‌عليه شركت در سمينارها و كنفرانس‌ها گردشهاي دسته‌جمعي و مسابقات ملي و بين‌المللي و مراجعه به‌تمامي دادگاه‌ها و مراجع قضائي و انتظامي و كلانتري‌ها و شوراهاي حل اختلاف جهت اقدام در خصوص اقامه هرگونه دعوي حقوقي و جزائي اعم از اعلام‌جرم يا با تقديم دادخواست و درخواست و شكوائيه و عرض حال و ادعانامه عليه هر شخص حقيقي و يا حقوقي و دفاع از آن و دفاع از دعوي عليه موكل و نسبت به هر خواسته و به هر ميزان با حق واخواهي نمودن تجديدنظرخواهي و پژوهش و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي و مصالحه و تعيين وكيل سازش ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين جاعل ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با حق توكيل به غير ولوكرارا فقط در خصوص عقد قرارداد با وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي به هر نحو و ترتيب و فسخ يا جايگزيني آن و عزل و نصب آنها تعيين مصدق و كارشناس و اتخاذ هر نوع تصميم به‌جاي موكل ولو صلح و سازش و گذشت و استرداد و دعوي و دادخواست و درخواست و اعلام گذشت و انصراف از شكوائيه و عرض حال و ادعا و عدول آنها و تنظيم هر نوع سند عادي و رسمي در اين خصوص دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث و دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده و درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم‌به و دريافت و اخذ هرگونه وجهي و يا مالي ناشي از دعاوي و ايصال آنها و استرداد اموال ماخوذه به نفع فرزند موكل و همچنين قبض و تصرف اموال ماخوذه و تسليم آنها به نفع فرزند موكل معرفي يا جرح شهود ايراد معاينه و تحقيق محلي تأمين دليل و تأمين خواسته اجراي قرارها دريافت يا تسليم اوراق و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و كپي تصوير مصدق با حق مراجعه به‌تمامي شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي محال‌عليه جهت وصول بيمه‌اي و خسارات و غرامات و ديات نقداً «يا به‌صورت دريافت چك هر مرجع قضائي اعم از تالي و عالي تحت هر اسم و عنوان و مراجع انتظامي و كليه دوائر و مقامات آنها و ديگر ادارات دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت راجع به مورد وكالت و تقاضا و اخذ شناسنامه يا المثني آن و كارت ملي و در صورت لزوم تعويض شناسنامه و درخواست گذرنامه و تمديد و اخذ المثني آن از اداره ثبت‌احوال كشور و اداره گذرنامه و مراجعه به پليس + 10 و دفاتر خدمات الكترونيك شهر و دفاتر پيشخوان دولت و تكميل فرمهاي مربوطه و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و سپردن هر نوع تعهد و رضايت و ضمانت و گواهي امضا و تقاضا و اخذ گذرنامه مربوط به فرزند موكل به‌دفعات مكرر و به هر كشوري كه وكيل صلاح و مقتضي بداند و مراجعه به كليه بانك‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري تحت هر اسم‌ورسم و افتتاح هر نوع حساب و برداشت از حساب و دريافت و تحويل گرفتن كليه واريز نقدي و غير نقدي و انجام كليه امور و مراحل قانوني بانكي و مالي موردنياز البدو الي الختم و به‌طور اعم انجام هر عمل موردنياز اعم از اداري و حقوقي به‌جاي موكل به‌عنوان ولي قانوني (پدر) در رابطه با فرزند خردسال موصوفه اش و امضاي ذيل اوراق و اسناد و مدارك و دفاتر و نوشتجات مربوطه و همچنين وكيل حق خريدوفروش و رهن و اجاره هر نوع ملك تحت هر پلاك ثبتي در هركجاي كشور تحت هر پلاك ثبتي با اسقاط كافه خيارات خصوصاً» خيار غبن هرچند فاحش و اخذ ثمن و تحويل و تسليم مثمن و با تأديه ثمن و تحويل گرفتن مثمن برحسب مورد چه مولي‌عليه معامل و طرف ايجاب باشد يا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشيه از امور مزبور و اخذ اسناد مالكيت و المثني آنها و امضاي استشهاديه مربوطه و قبول وكالت بنام مولي‌عليه و انجام آن و مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي و نهادها و ارگانهاي انقلابي و شوراها و سازمان‌ها اعم از دارائي و شهرداري وادارات ثبت‌اسناد و املاك كشور و ثبت‌احوال و منابع طبيعي و جهاد كشاورزي و جنگلباني و تأمين اجتماعي و سازمان آب و تمامي ادارات و سازمان‌هاي ياد نشده را به‌عنوان وكيل ولي قهري دارا مي‌باشد و نيز وكيل در صورت لزوم حق مراجعه به كليه بيمارستان‌ها و مراكز درماني و رضايت در خصوص انجام امور درماني و پرداخت هزينه‌ها و حق مراجعه به سازمان تأمين اجتماعي و شعب مربوطه و كليه شركت‌هاي بيمه جهت بيمه نمودن فرزند موكل و تمديد و تجديد دفترچه بيمه و انجام كليه امور مربوط به بيمه و وكيل حق و اجازه تقاضا و دريافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از كشور به‌دفعات مكرر براي فرزند موكل آقاي / خانم ………..و همچنين دريافت ويزا و رواديد و اقامت دائم يا موقت در هر يك از كشورهاي خارجي برابر مقررات و خروج از كشور از هر يك از مرزهاي زميني و دريايي و هوائي به‌دفعات مكرر براي فرزند موكل با حق امضاي ذيل فرمهاي اداره گذرنامه و اسناد و مدارك مربوطه در كليه ادارات و گواهي امضاء در دفاتر اسناد رسمي را دارا مي‌باشد.
((و عنداللزوم در صورتيكه مولي عليه دختر باشد ))وكيل حق انتخاب همسر و موافقت و رضايت در ازدواج دائم با هر مهريه و صداق و به هر شرط ضمن العقد را دارا ميباشد و وكيل حق واجازه تقاضا و دريافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از كشور به دفعات مكرر براي فرزند موكل آقاي / خانم………….. و همچنين دريافت ويزا و رواديد و اقامت دائم يا موقت در هر يك از كشورهاي خارجي برابر مقررات و خروج از كشور از هر يك از مرزهاي زميني و دريائي و هوائي به دفعات مكرر براي خود وفرزند موكل با حق امضاي ذيل فرمهاي اداره گذرنامه و اسناد و مدارك مربوطه در كليه ادارات و گواهي امضاء در دفاتر اسناد رسمي را را دارا ميباشد.

حدود اختيارات: وكيل مرقوم براي انجام مورد وكالت و امور وابسته به آن تام‌الاختيار مي‌باشد و مفاد اين ورقه فقط در نفس وكالت مؤثر است

نمونه سوم :وکالت سرپرستی فرزند (مورد استفاده درخارج از کشور )

مورد وكالت :الف)انجام امور نگهداري فرزند مشترك موكل ووكيل بنام آقاي …………… به كد ملي …………… متولد …………… و انجام امور اداري مربوط به فرزند مذكور در تمامي مراجع و سازمانها و ادارات و مراكز آموزشي و درماني مورد نياز من جمله امور روزمره ،ورزش و تحصيل و ثبت نام در دوره هاي ابتدايي ،راهنمائي ،دبيرستان ،هنرستان ،آموز شگاهها ،دانشسراها ،دانشكده ها و دانشگاهها وغيره ورسيدگي به امور تحصيلي و بهداشتي و درماني و بيمه و اعاشه واخذ ويزا، امورات دفاتر اسنادرسمي ،مراجعه به سفارت خانه وكارهاي مرتبط و غيره و سپردن تعهدات تحصيلي و اخذ كارنامه و پايان نامه ها و مجوزات و نيز مراجعه به هر يك از دادگاهها و مراجع قضايي و دادسراها و اداره سرپرستي و شوراهاي حل اختلاف و ساير مراجع قضايي و تقديم دادخواست در موارد فوق الذكر براي فرزند مذكور و پرداخت هزينه هاي دادرسي و پيگيري و رسيدگي و حضور در جلسات دادگاهها و دادسراها و اداء توضيحات و ارائه مدارك و درخواست تامين دليل و ارجاع به دادسراها و نيروي انتظامي و اعتراض برقرارها و آراء صادره در مراجع و محاكم صالحه و تقاضاي تجديد نظر و پژوهش و ارجاع به كارشناسي و انجام ساير امور بهر عنوان در هريك از مراجع قضائي و اداري و انتظامي و غيره و نصب و عزل وكلاي رسمي دادگستري و همچنين انجام كليه امور اداري فرزند مشترك ( آقاي نيكان كاجي ) با حق ارائه و دريافت كليه مدارك لازمه اعم از اصل كپي كپي مصدق رونوشت و با حق پر كردن فرمهاي مربوطه و امضا ذيل اوراق و مدارك و اسناد مربوطه و گواهي امضا فرمهاي مربوطه و سپردن تعهدات لازمه و رضايت و پرداخت هزينه ها ودر كل تمام اموراتي كه مربوط به مورد وكالت ميباشد
ب)در خصوص مراجعه به وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها و دفاتر حافظ منافع ايران درخارج از كشور ، ادارات اتباع بيگانه و گذرنامه و دفاتر خدمات پليس +10 و ساير ادارات دولتي و غير دولتي جهت تقاضا و درخواست و اخذ و دريافت گذرنامه ايراني و لو مكرر به نام و به نفع وكيل وفرزندمشترك فوق الذكر و همچنين رفع ممنوعيت خروج از كشور ، اداره ثبت احوال ، دفاتر اسناد رسمي خطوط هوايي كشوري خصوصا” پروازهاي خارجي و گرفتن بليط هواپيما جهت خروج از مرزهاي هوايي و نيز زميني و دريايي و استرداد وجوهات اضافي و درصورت لزوم گواهي امضاء فرمهاي مربوطه در دفاتر اسناد رسمي و همچنين دريافت هر نوع گواهي از دادگستري و ادارات تابعه و امور مربوط به اقامت وكيل وفرزند مشترك با مشخصات مذكور و بطور كلي انجام اموري كه در ادارات دولتي و غير دولتي و ذيربط لازم و ضروري ميباشد همچنين مراجعه به دفاتر پليس به علاوه 10 و نيروي انتظامي و ادارات گذرنامه در سراسر كشور جهت درخواست گذرنامه و با حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمي جهت انجام گواهي امضا فرم خروج از كشور خود وكيل وفرزند مشترك بجاي موكل و همچنين امور مربوط به اخذ ويزا براي وكيل و فرزند مشترك وكيل و موكل و در صورت لزوم امضاي سند رضايتنامه بدون و قيد و شرط خروج از كشور ودر كل تمام اموراتي كه مربوط به مورد وكالت ميباشد
ج) مراجعه به كليه بانكهاي دولتي و غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري و سازمانها و ادارات و شعبات مربوطه در سراسر كشور و افتتاح هر نوع حساب اعم از قرض الحسنه ، كوتاه مدت ، بلند مدت ، جاري ، پس انداز و غيره بنام و به نفع فرزند مشترك موكل ووكيل ولو بصورت انفرادي يا اشتراكي ، و همچنين افتتاح هر نوع حساب در صندوقهاي سرمايه گذاري در بانكها سپردن امانات به صندوق (امانات و سرمايه گذاري ) بانكها يا نهادها وموسسات و سازمانها وادارات و شعبات آنها و اقدام به ورود و خروج واستفاده از صندوق تحت هر شماره و سايز و ابعاد و مشخصاتي كه باشد و برداشت وجه از صندوق اعم از نقدي و غير نقدي ياهرگونه مدرك واسناد و اشياءياهر آنچه كه درآن باشد وهرگونه اقدام ديگري كه در جهت استفاده ازصندوق هاي فرزند مشترك وكيل و موكل بنابراعلام و تشخيص وكيل لازم باشد ودرصورت مفقودي كليد صندوق هاي مرقوم تقاضا و اقدام به گشودن صندوق توسط بانك با حق تمديد و تجديد و بستن قرارداد بنام فرزند مشترك وكيل و موكل ولو كرارا بهر مبلغ و بهر شرط با تاديه حق الحفاظه و حق بيمه و ساير هزينهاي قانوني و سپردن تعهدات لازمه و بطور كلي دسترسي و استفاده كامل از صندوق مذكور و دادن رسيد و همچنين واريز نمودن وجه به حساب هاي مفتوحه به هر مبلغ و ميزان كه باشد وبرداشت واخذ و دريافت وجه از كليه حسابها ي فرزند مشترك چه دراين وكالت بدان اشاره شده يانشده باشد و چه از قبل توسط خود موكل ياهرشخص ديگر افتتاح شده وچه بعدا” افتتاح شده و خواهد شد اعم از انفرادي ويا اشتراكي ،ارزي و يا ريالي بدفعات يا بطور يكجا بنام فرزند مشترك هرگونه وجه ديگري كه به حسابهاي فرزند مشترك وكيل و موكل واريز مي گردد به هر ميزان و مبلغ نزد هر كدام از بانكها و ياسازمانها و نهادها و موسسات و شعبات مربوطه كه نامبرده شده يا نشده باشد و امضاء اوراق و دفترچه و دادن رسيد كتبي و تقاضاي صدور و دريافت كارت و يا دفتر چه حساب جديد ، المثني و كارت عابر بانك (و تمديد آن ) و كارت مغناطيسي ،اينترنت و موبايل و تلفن بانك ورموز مربوطه (قديم و جديد ) و رمز دوم و رمز اينترنتي و دريافت رمز يك بار مصرف و توكن به صورت مكرر و فعال سازي پيامك باحق تمديد و تغيير شماره موبايل و در صورت لزوم اعلام مفقودي موارد ذكر شده (در تمامي امور به صورت مكرر)و نيز دريافت حقوق ، مستمري ، عيدي ، پاداش ، يارانه ،جوائز ، سود و امتيازات مربوط به كليه حسابهااز هر نهاد يا موسسه يا بانك يا سازمان و شعبات مربوطه در سراسر كشور با حق فسخ و بستن و مسدود نمودن حسابهاي فرزند مشترك وتحويل مبالغ موارد فوق به موكل وكالت مزبور درقبال اخذ رسيد كتبي و همچنين اخذ و حواله و خريد و فروش ارزي و با حق تقاضا و دريافت گواهي تمكن مالي به زبان لاتين يا فارسي وهرنوع تغيير و تحويلي كه لازم باشد و تمديد و تجديد مجدد آنها بهر نحوي كه وكيل صلاح و مقتضي بداند و ارائه و دريافت هر گونه مدارك اعم از اصل رونوشت مصدق كپي و سپردن تعهدات و دادن رسيد وگواهي امضاء اقرار نامه و اقرارنامه اصلاحي و امضاء ذيل اوراق و اسناد و مدارك ودفاتر مربوطه وبطور كلي اختيارات وكيل در كليه موارد عين اختيارات موكل و امضاء و اقدام وي ميباشد و وكيل موصوف مجاز است درصورت هرگونه اشتباهي سهوا” ويا قلما”رخ داده شد وي وكالتا” از طرف موكل با امضاي اقرارنامه اصلاحي جهت رفع آن اشتباه اقدام نمايد .
***مورد وكالت در خصوص فرزند مشترك موكل ووكيل در داخل و خارج از كشور مي باشد ***
حدود اختيارا ت:وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات كامل و قانوني مي باشد وامضا واقدام وعمل وكيل در تمام موارد به منزله امضا و اقدام و عمل موكل معتبر و قانوني است مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است مفاد سند به اين جانبان تفهيم و از محتواي آن مطلع گرديديم .
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم.

بیشتر بدانیم 

حضانت قابل اسقاط نیست و بنا بر جنبه تکلیفی آن مسؤولیتی است که تا وقتی ابوین دارای شخصیت حقیقی و اهلیت هستند بر عهده آنان است ولو عملا اقدام به آن نکنند و چنانکه گفته شد جنبه های مدنی و کیفری آن از عهده آنان زایل نخواهد شد لذا طبق حکم ماده ۱۱۷۲ هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری طفل امتناع کنند.

مدارک و مستندات تنظیم وکالت حضانت فرزند

  •  مدارک هویتی  پدر و فرزند و وکیل 

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد طاهری نسب
محمد طاهری نسب
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۱:۲۵

متشکرم از زحمات بی دریغ شما همکار محترم .سردفتر54تاکستان

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x