فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت سرپرستی فرزند از سوی ولی :

مورد وکالت  سرپرستی و نگهداری و تربیت نمودن بشیوه اسلامی و انسانی فرزند محجور/ صغیر موکل به نام …………… به شماره کد ملی …………. و هرگونه اقدام و عمل وکیل بر مبنای قانون مدنی و قوانین خاص از جمله قانون خانواده و غیره در مراجعه به کلیه محاکم انتظامی و قضایی و دادگستری و دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف و شعبات تابعه و پزشکی قانونی و هر یک از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور درخصوص کلیه امور مربوط به حضانت و سرپرستی فرزند مشترک آقای ……………… به شماره کد ملی …………….. برابر قوانین و مقررات و دادن هرگونه توضیحات در مقامات صالحه و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی از مقامات ذیصلاح و دادن هر گونه اقرار ، رضایت ، گواهی امضا ، تعهد و تنفیذ و دادن رسید تادیه هزینه های قانونی و نیز انجام کلیه امور اداری و قانونی در کلیه ادارات سراسر کشور و کلیه بانکها و موسسات و افتتاح و واریز و برداشت از تمامی حسابها و حسابهای مفتوحه و مراجعه به اداره ثبت احوال جهت دریافت کارت ملی و شناسنامه و یا المثنای آن و تحمل کلیه هزینه های از جمله هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب ،پوشاک ، دکتر، دارو و تحصیل و سایر هزینه های جاری زندگی و اقدام به ثبت نام نامبرده در مدارس و دبیرستان و دانشگاه و هنرستان از مراحل ابتدایی تا مراحل عالیه و تحصیلی و اقدام به افتتاح هرگونه حساب در هر یک از بانکها و واریز و برداشت از حساب افتتاح شده و همچنین مراجعه به اداره گذرنامه و اخذ فرمهای مربوطه و تهیه و تنظیم آن و اعلام رضایت در دفتر خانه و سپردن هرگونه اسناد تعهد آور و گواهی امضا به صورت رسمی یا عادی یا اداری و دریافت گذر نامه بنام فرزند نامبرده در بالا و مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و مراجع ذیربط دیگر جهت اعلام رضایت خروج از کشور نامبرده فوق با دادن هرگونه رسید و انجام کلیه تشریفات قانونی و دفع و رفع موانع و بطور کلی وکیل جهت سرپرستی و نگهداری نامبرده در بالا دارای اختیارات تامه مطلقه بوده که کلیه اقدام و قیام و امضا نماید و در صورت پیش امدن حوادث و نیاز به عمل جراحی دادن اجازه عمل جراحی به مسئولین بیمارستان و در صورت پیش امدن سانحه و تصادف برای هر کدام مراجعه به هر یک از کلانتریها و پاسگاهای انتظامی و دادگاهها و اعلام شکایت علیه طرفین و تقاضای جلب ثالث و حضور در جلسات دادگاهها و مراجع انتظامی و پیگیری پرونده مطروحه و اعلام رضایت رسمی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در دادگاه یا ادارات بیمه یا دفاتر اسناد رسمی وقبول احکام صادره یا اعتراض به آن و تقاضای تجدید نظر و اخذ هر مبلغ دیه از اشخاص یا ادارات بیمه بصورت نقدی یا چک و اخذ وجه ان با امضای ذیل چک دریافتی و دادن هرگونه رسید در فبال اخذ وجه مربوطه و اعلام رضایت جهت ازدواج نامبرده فوق الذکر با هر شخص و به هر شرط و قید که وکیل صلاح بداند وبا حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و سایر مراجع ذیربط در سراسر ایران و مراجعه به هر یک از شرکتهای بیمه و شعب ان در سراسر کشور ایران و دریافت هر مبلغ بیمه و دیه و دادن رسید و سپردن تعهد و گواهی امضا و اعلام رضایت به هر شخص و شرکت بیمه و مراجعه به بانکها در سراسر کشورو موسسه سهام عدالت و سازمانها و دریافت سهام عدالت و سود سهام عدالت فرزند صغیر موکل نامبرده و ایصال آنها به سوی موکل در قبال اخذ رسید کتبی و سپردن هر نوع تعهد و گواهی امضا و دادن هرگونه رسید و امضا واوراق و دفاتر مربوطه و همچنین اقدام به حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزند موکل فوق الذکر و افتتاح حساب جهت دریافت یارانه در هر یک از بانکهای سراسر کشور وبا حق اجازه و حضور در صدا و سیما و سازمانهای گروهی .و انجام هرگونه معاملات (باستثنای انتقال دادن وسایط نقلیه موتوری ) بنام یا از طرف مولی علیه و تنظیم و امضا هر گونه اسناد رسمی مربوطه نسبت بهر عقدی از عقود یا نامعین یا اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم مثمن و یا تادیه ثمن و تحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد مولی علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثناهای آن و امضا اوراق و استشهادیه مربوطه .

حدود اختیارات: وکیل مرقوم درانجام تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل‏ دارای کلیه اختیارات تامه و نامحدود است وامضاوعمل وکیل بمنزله امضاوعمل موکل‏ نافذ ومعتبربوده واین وکالت فقط درنفس خود موثر است .با حق توکیل به غیر جزئاً ، کلاً ، مع الواسطه ولو کرارا.این وکالت ضمن عقد خارج لازم واقع شد و موکل حق عزل وکیل را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود این وکالت بلا عزل می‌باشد.

نمونه دوم :وکالت سرپرستی فرزند

مورد وکالت: با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز سرپرستی و مراقبت و نگهداری فرزند خردسال موکل موسوم به……………… به شماره کد ملی ……………… اعم از امور روزمره معاش خواب و استراحت ورزش تحصیل در دوره‌های ابتدائی راهنمایی دبیرستان هنرستان آموزشگاه‌ها دانشسراها کالج‌ها دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه و یا شبانه‌روزی و سپردن تعهدات تحصیلی اخذ کارنامه و پایان‌نامه‌ها و مجوزات رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه تشویق و ترغیب اجازه مشارکت و موافقت نمودن و دادن رضایت‌نامه کلوپ‌ها و باشگاه‌های اجتماعی و ورزشی وفق غبطه مولی‌علیه شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها گردشهای دسته‌جمعی و مسابقات ملی و بین‌المللی و مراجعه به‌تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضائی و انتظامی و کلانتری‌ها و شوراهای حل اختلاف جهت اقدام در خصوص اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اعم از اعلام‌جرم یا با تقدیم دادخواست و درخواست و شکوائیه و عرض حال و ادعانامه علیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق واخواهی نمودن تجدیدنظرخواهی و پژوهش و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و مصالحه و تعیین وکیل سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با حق توکیل به غیر ولوکرارا فقط در خصوص عقد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و ترتیب و فسخ یا جایگزینی آن و عزل و نصب آنها تعیین مصدق و کارشناس و اتخاذ هر نوع تصمیم به‌جای موکل ولو صلح و سازش و گذشت و استرداد و دعوی و دادخواست و درخواست و اعلام گذشت و انصراف از شکوائیه و عرض حال و ادعا و عدول آنها و تنظیم هر نوع سند عادی و رسمی در این خصوص دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم‌به و دریافت و اخذ هرگونه وجهی و یا مالی ناشی از دعاوی و ایصال آنها و استرداد اموال ماخوذه به نفع فرزند موکل و همچنین قبض و تصرف اموال ماخوذه و تسلیم آنها به نفع فرزند موکل معرفی یا جرح شهود ایراد معاینه و تحقیق محلی تأمین دلیل و تأمین خواسته اجرای قرارها دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی تصویر مصدق با حق مراجعه به‌تمامی شرکت‌های بیمه و بانک‌های محال‌علیه جهت وصول بیمه‌ای و خسارات و غرامات و دیات نقداً «یا به‌صورت دریافت چک هر مرجع قضائی اعم از تالی و عالی تحت هر اسم و عنوان و مراجع انتظامی و کلیه دوائر و مقامات آنها و دیگر ادارات دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت راجع به مورد وکالت و تقاضا و اخذ شناسنامه یا المثنی آن و کارت ملی و در صورت لزوم تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه و تمدید و اخذ المثنی آن از اداره ثبت‌احوال کشور و اداره گذرنامه و مراجعه به پلیس + ۱۰ و دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل فرمهای مربوطه و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سپردن هر نوع تعهد و رضایت و ضمانت و گواهی امضا و تقاضا و اخذ گذرنامه مربوط به فرزند موکل به‌دفعات مکرر و به هر کشوری که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مراجعه به کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری تحت هر اسم‌ورسم و افتتاح هر نوع حساب و برداشت از حساب و دریافت و تحویل گرفتن کلیه واریز نقدی و غیر نقدی و انجام کلیه امور و مراحل قانونی بانکی و مالی موردنیاز البدو الی الختم و به‌طور اعم انجام هر عمل موردنیاز اعم از اداری و حقوقی به‌جای موکل به‌عنوان ولی قانونی (پدر) در رابطه با فرزند خردسال موصوفه اش و امضای ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و همچنین وکیل حق خریدوفروش و رهن و اجاره هر نوع ملک تحت هر پلاک ثبتی در هرکجای کشور تحت هر پلاک ثبتی با اسقاط کافه خیارات خصوصاً» خیار غبن هرچند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم مثمن و با تأدیه ثمن و تحویل گرفتن مثمن برحسب مورد چه مولی‌علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت و المثنی آنها و امضای استشهادیه مربوطه و قبول وکالت بنام مولی‌علیه و انجام آن و مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و نهادها و ارگانهای انقلابی و شوراها و سازمان‌ها اعم از دارائی و شهرداری وادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و جنگلبانی و تأمین اجتماعی و سازمان آب و تمامی ادارات و سازمان‌های یاد نشده را به‌عنوان وکیل ولی قهری دارا می‌باشد و نیز وکیل در صورت لزوم حق مراجعه به کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و رضایت در خصوص انجام امور درمانی و پرداخت هزینه‌ها و حق مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و شعب مربوطه و کلیه شرکت‌های بیمه جهت بیمه نمودن فرزند موکل و تمدید و تجدید دفترچه بیمه و انجام کلیه امور مربوط به بیمه و وکیل حق و اجازه تقاضا و دریافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از کشور به‌دفعات مکرر برای فرزند موکل آقای / خانم ………..و همچنین دریافت ویزا و روادید و اقامت دائم یا موقت در هر یک از کشورهای خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی و دریایی و هوائی به‌دفعات مکرر برای فرزند موکل با حق امضای ذیل فرمهای اداره گذرنامه و اسناد و مدارک مربوطه در کلیه ادارات و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی را دارا می‌باشد. ((و عنداللزوم در صورتیکه مولی علیه دختر باشد ))وکیل حق انتخاب همسر و موافقت و رضایت در ازدواج دائم با هر مهریه و صداق و به هر شرط ضمن العقد را دارا میباشد و وکیل حق واجازه تقاضا و دریافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از کشور به دفعات مکرر برای فرزند موکل آقای / خانم………….. و همچنین دریافت ویزا و روادید و اقامت دائم یا موقت در هر یک از کشورهای خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی و دریائی و هوائی به دفعات مکرر برای خود وفرزند موکل با حق امضای ذیل فرمهای اداره گذرنامه و اسناد و مدارک مربوطه در کلیه ادارات و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی را را دارا میباشد. حدود اختیارات: وکیل مرقوم برای انجام مورد وکالت و امور وابسته به آن تام‌الاختیار می‌باشد و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت مؤثر است

نمونه سوم :وکالت سرپرستی فرزند (مورد استفاده درخارج از کشور )

مورد وکالت :الف)انجام امور نگهداری فرزند مشترک موکل ووکیل بنام آقای …………… به کد ملی …………… متولد …………… و انجام امور اداری مربوط به فرزند مذکور در تمامی مراجع و سازمانها و ادارات و مراکز آموزشی و درمانی مورد نیاز من جمله امور روزمره ،ورزش و تحصیل و ثبت نام در دوره های ابتدایی ،راهنمائی ،دبیرستان ،هنرستان ،آموز شگاهها ،دانشسراها ،دانشکده ها و دانشگاهها وغیره ورسیدگی به امور تحصیلی و بهداشتی و درمانی و بیمه و اعاشه واخذ ویزا، امورات دفاتر اسنادرسمی ،مراجعه به سفارت خانه وکارهای مرتبط و غیره و سپردن تعهدات تحصیلی و اخذ کارنامه و پایان نامه ها و مجوزات و نیز مراجعه به هر یک از دادگاهها و مراجع قضایی و دادسراها و اداره سرپرستی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و تقدیم دادخواست در موارد فوق الذکر برای فرزند مذکور و پرداخت هزینه های دادرسی و پیگیری و رسیدگی و حضور در جلسات دادگاهها و دادسراها و اداء توضیحات و ارائه مدارک و درخواست تامین دلیل و ارجاع به دادسراها و نیروی انتظامی و اعتراض برقرارها و آراء صادره در مراجع و محاکم صالحه و تقاضای تجدید نظر و پژوهش و ارجاع به کارشناسی و انجام سایر امور بهر عنوان در هریک از مراجع قضائی و اداری و انتظامی و غیره و نصب و عزل وکلای رسمی دادگستری و همچنین انجام کلیه امور اداری فرزند مشترک ( آقای نیکان کاجی ) با حق ارائه و دریافت کلیه مدارک لازمه اعم از اصل کپی کپی مصدق رونوشت و با حق پر کردن فرمهای مربوطه و امضا ذیل اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و گواهی امضا فرمهای مربوطه و سپردن تعهدات لازمه و رضایت و پرداخت هزینه ها ودر کل تمام اموراتی که مربوط به مورد وکالت میباشد ب)در خصوص مراجعه به وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها و دفاتر حافظ منافع ایران درخارج از کشور ، ادارات اتباع بیگانه و گذرنامه و دفاتر خدمات پلیس +۱۰ و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی جهت تقاضا و درخواست و اخذ و دریافت گذرنامه ایرانی و لو مکرر به نام و به نفع وکیل وفرزندمشترک فوق الذکر و همچنین رفع ممنوعیت خروج از کشور ، اداره ثبت احوال ، دفاتر اسناد رسمی خطوط هوایی کشوری خصوصا” پروازهای خارجی و گرفتن بلیط هواپیما جهت خروج از مرزهای هوایی و نیز زمینی و دریایی و استرداد وجوهات اضافی و درصورت لزوم گواهی امضاء فرمهای مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و همچنین دریافت هر نوع گواهی از دادگستری و ادارات تابعه و امور مربوط به اقامت وکیل وفرزند مشترک با مشخصات مذکور و بطور کلی انجام اموری که در ادارات دولتی و غیر دولتی و ذیربط لازم و ضروری میباشد همچنین مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ و نیروی انتظامی و ادارات گذرنامه در سراسر کشور جهت درخواست گذرنامه و با حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت انجام گواهی امضا فرم خروج از کشور خود وکیل وفرزند مشترک بجای موکل و همچنین امور مربوط به اخذ ویزا برای وکیل و فرزند مشترک وکیل و موکل و در صورت لزوم امضای سند رضایتنامه بدون و قید و شرط خروج از کشور ودر کل تمام اموراتی که مربوط به مورد وکالت میباشد ج) مراجعه به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سازمانها و ادارات و شعبات مربوطه در سراسر کشور و افتتاح هر نوع حساب اعم از قرض الحسنه ، کوتاه مدت ، بلند مدت ، جاری ، پس انداز و غیره بنام و به نفع فرزند مشترک موکل ووکیل ولو بصورت انفرادی یا اشتراکی ، و همچنین افتتاح هر نوع حساب در صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها سپردن امانات به صندوق (امانات و سرمایه گذاری ) بانکها یا نهادها وموسسات و سازمانها وادارات و شعبات آنها و اقدام به ورود و خروج واستفاده از صندوق تحت هر شماره و سایز و ابعاد و مشخصاتی که باشد و برداشت وجه از صندوق اعم از نقدی و غیر نقدی یاهرگونه مدرک واسناد و اشیاءیاهر آنچه که درآن باشد وهرگونه اقدام دیگری که در جهت استفاده ازصندوق های فرزند مشترک وکیل و موکل بنابراعلام و تشخیص وکیل لازم باشد ودرصورت مفقودی کلید صندوق های مرقوم تقاضا و اقدام به گشودن صندوق توسط بانک با حق تمدید و تجدید و بستن قرارداد بنام فرزند مشترک وکیل و موکل ولو کرارا بهر مبلغ و بهر شرط با تادیه حق الحفاظه و حق بیمه و سایر هزینهای قانونی و سپردن تعهدات لازمه و بطور کلی دسترسی و استفاده کامل از صندوق مذکور و دادن رسید و همچنین واریز نمودن وجه به حساب های مفتوحه به هر مبلغ و میزان که باشد وبرداشت واخذ و دریافت وجه از کلیه حسابها ی فرزند مشترک چه دراین وکالت بدان اشاره شده یانشده باشد و چه از قبل توسط خود موکل یاهرشخص دیگر افتتاح شده وچه بعدا” افتتاح شده و خواهد شد اعم از انفرادی ویا اشتراکی ،ارزی و یا ریالی بدفعات یا بطور یکجا بنام فرزند مشترک هرگونه وجه دیگری که به حسابهای فرزند مشترک وکیل و موکل واریز می گردد به هر میزان و مبلغ نزد هر کدام از بانکها و یاسازمانها و نهادها و موسسات و شعبات مربوطه که نامبرده شده یا نشده باشد و امضاء اوراق و دفترچه و دادن رسید کتبی و تقاضای صدور و دریافت کارت و یا دفتر چه حساب جدید ، المثنی و کارت عابر بانک (و تمدید آن ) و کارت مغناطیسی ،اینترنت و موبایل و تلفن بانک ورموز مربوطه (قدیم و جدید ) و رمز دوم و رمز اینترنتی و دریافت رمز یک بار مصرف و توکن به صورت مکرر و فعال سازی پیامک باحق تمدید و تغییر شماره موبایل و در صورت لزوم اعلام مفقودی موارد ذکر شده (در تمامی امور به صورت مکرر)و نیز دریافت حقوق ، مستمری ، عیدی ، پاداش ، یارانه ،جوائز ، سود و امتیازات مربوط به کلیه حسابهااز هر نهاد یا موسسه یا بانک یا سازمان و شعبات مربوطه در سراسر کشور با حق فسخ و بستن و مسدود نمودن حسابهای فرزند مشترک وتحویل مبالغ موارد فوق به موکل وکالت مزبور درقبال اخذ رسید کتبی و همچنین اخذ و حواله و خرید و فروش ارزی و با حق تقاضا و دریافت گواهی تمکن مالی به زبان لاتین یا فارسی وهرنوع تغییر و تحویلی که لازم باشد و تمدید و تجدید مجدد آنها بهر نحوی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و ارائه و دریافت هر گونه مدارک اعم از اصل رونوشت مصدق کپی و سپردن تعهدات و دادن رسید وگواهی امضاء اقرار نامه و اقرارنامه اصلاحی و امضاء ذیل اوراق و اسناد و مدارک ودفاتر مربوطه وبطور کلی اختیارات وکیل در کلیه موارد عین اختیارات موکل و امضاء و اقدام وی میباشد و وکیل موصوف مجاز است درصورت هرگونه اشتباهی سهوا” ویا قلما”رخ داده شد وی وکالتا” از طرف موکل با امضای اقرارنامه اصلاحی جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید . ***مورد وکالت در خصوص فرزند مشترک موکل ووکیل در داخل و خارج از کشور می باشد *** حدود اختیارا ت:وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات کامل و قانونی می باشد وامضا واقدام وعمل وکیل در تمام موارد به منزله امضا و اقدام و عمل موکل معتبر و قانونی است مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است مفاد سند به این جانبان تفهیم و از محتوای آن مطلع گردیدیم . مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

نمونه چهارم – این نمونه دارای اختیارات گسترده برای وکیل بوده از جمله خرید و فروش

مورد وکالت: با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز سرپرستی و مراقبت و نگهداری فرزند خردسال / محجور / نوجوان موکل موسوم به……………… به شماره کد ملی ……………… اعم از امور روزمره معاش خواب و استراحت ورزش تحصیل در دوره‌های ابتدائی ،راهنمایی، دبیرستان ،هنرستان ،آموزشگاه‌ها، دانشسراها، کالج‌ها ،دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه و یا شبانه‌ روزی و سپردن تعهدات تحصیلی اخذ کارنامه و پایان‌نامه‌ها و مجوزات رضایت در کارآموزش انجام تنبیه وتشویق و ترغیب اجازه مشارکت و موافقت نمودن و دادن رضایت‌نامه کلوپ‌ها و باشگاه‌های اجتماعی و ورزشی وفق غبطه مولی‌علیه ، شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها گردشهای دسته‌جمعی و مسابقات ملی و بین‌المللی و مراجعه به ‌تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضائی و انتظامی و کلانتری‌ها و شوراهای حل اختلاف جهت اقدام در خصوص اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اعم از اعلام ‌جرم با تقدیم دادخواست و درخواست و شکوائیه و عرض حال و ادعانامه علیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعوی علیه مولی‌علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق واخواهی نمودن تجدیدنظرخواهی و پژوهش و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و مصالحه و تعیین وکیل سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با حق توکیل به غیر ولو،کرارا فقط در خصوص عقد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و ترتیب و فسخ یا جایگزینی آن و عزل و نصب آنها تعیین مصدق و کارشناس و اتخاذ هر نوع تصمیم به‌جای موکل ولو صلح و سازش و گذشت و استرداد و دعوی و دادخواست و درخواست و اعلام گذشت و انصراف از شکوائیه و عرض حال و ادعا و عدول آنها و تنظیم هر نوع سند عادی و رسمی در این خصوص دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ودعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم ‌به و دریافت و اخذ هرگونه وجهی و یا مالی ناشی از دعاوی و ایصال آنها و استرداد اموال ماخوذه به نفع مولی‌علیه موکل و همچنین قبض و تصرف اموال ماخوذه و تسلیم آنها به نفع مولی‌علیه موکل معرفی یا جرح شهود، ایراد معاینه و تحقیق محلی تأمین دلیل و تأمین خواسته اجرای قرارها دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی تصویر مصدق با حق مراجعه به ‌تمامی شرکت‌های بیمه و بانک‌های محال‌علیه جهت وصول بیمه‌ای و خسارات و غرامات و دیات نقداً «یا به‌صورت دریافت چک هر مرجع قضائی اعم از تالی و عالی تحت هر اسم و عنوان و مراجع انتظامی و کلیه دوائر و مقامات آنها و دیگر ادارات دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت راجع به مورد وکالت و تقاضا و اخذ شناسنامه یا المثنی آن و کارت ملی و در صورت لزوم تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه و تمدید و اخذ المثنی آن از اداره ثبت‌احوال کشور و اداره گذرنامه و مراجعه به پلیس + ۱۰ و دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل فرمهای مربوطه و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سپردن هر نوع تعهد و رضایت و ضمانت و گواهی امضا و تقاضا و اخذ گذرنامه مربوط به مولی‌علیه موکل به‌ دفعات مکرر و به هر کشوری که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مراجعه به هریک از بانک های سراسر کشور و شعب تابعه اعم از بانکهای دولتی وغیر دولتی و موسسات مالی واعتباری وصندوقهای قرض الحسنه و اقدام به اخذ ودریافت هر مقدار وجه از حساب های موکل تحت هر اسم و عنوان وشماره حساب اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت و جاری و پس انداز و قرض الحسنه وغیره که بنام مولی‌علیه موکل باشد اعم از اصل و سود و جوائز آنها و غیره و به هر صورت اعم از متناوب ومتوالی و به کرات و دادن رسید و با حق مسدود نمودن حساب های مولی علیه موکل و بستن حسابها و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب بانکی اعم از حساب جاری و پس انداز و کوتاه مدت وبلند مدت وقرض الحسنه واعتبارات اسنادی وارزی وریالی گواهی سپرده و گواهی تایید سپرده بانکی و گواهی سرمایه گذاری و خرید وفروش اوراق مشارکت و اوراق مسکن و اخذ گواهی تمکن مالی و گواهی گردش حساب و واخذ و دریافت ریز و پرینت صورت حساب و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و اخذ هرگونه وجه از کلیه حسابهای مفتوحه مولی علیه مولی علیه موکل اعم از اینکه توسط مولی علیه موکل و یا وکیل افتتاح گردیده باشد چه قبل از این وکالت ویا بعد از تاریخ این وکالت افتتاح گردیده باشد و اقدام به اخذ کارت های عابر بانک و اخذ رمز آنها اعم از رمز اول و رمز دوم و رمز ایتنرنتی و رمز همراه بانک و تلفن بانک و برداشت از کارت های عابر بانک موکل به هر مبلغ و میزان ومقدار و درخواست تمدید وتجدید ودریافت واخذ مجدد کارتهای عابر بانک تحت هر عنوان وعلت اعم از مفقودی ویا انقضای مدت اعتبار و غیره و فعال سازی رموز بانکی مربوطه وتغییر رمز و انجام هر امر دیگری که در خصوص امور مالی وبانکی مولی علیه موکل لازم وضروری باشد و به‌طور اعم انجام هر عمل موردنیاز اعم از اداری و حقوقی به‌جای مولی علیه موکل به‌عنوان ولی قانونی (پدر) در رابطه با فرزند خردسال موصوفه اش و امضای ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و همچنین وکیل حق خریدوفروش و رهن و اجاره هر نوع ملک تحت هر پلاک ثبتی در هرکجای کشور تحت هر پلاک ثبتی با اسقاط کافه خیارات خصوصاً» خیار غبن هرچند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم مثمن و با تأدیه ثمن و تحویل گرفتن مثمن برحسب مورد چه مولی‌علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت و المثنی آنها و امضای استشهادیه مربوطه و قبول وکالت بنام مولی‌علیه و انجام آن و مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و نهادها و ارگانهای انقلابی و شوراها و سازمان‌ها اعم از دارائی و شهرداری وادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و جنگلبانی و تأمین اجتماعی و سازمان آب و تمامی ادارات و سازمان‌های یاد نشده را به‌عنوان وکیل ولی قهری دارا می‌باشد و نیز وکیل در صورت لزوم حق مراجعه به کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و رضایت در خصوص انجام امور درمانی و پرداخت هزینه‌ها و حق مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و شعب مربوطه و کلیه شرکت‌های بیمه جهت بیمه نمودن فرزند موکل و تمدید و تجدید دفترچه بیمه و انجام کلیه امور مربوط به بیمه و وکیل حق و اجازه تقاضا و دریافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از کشور به‌دفعات مکرر برای مولی‌علیه موکل آقای / خانم ………..و همچنین دریافت ویزا و روادید و اقامت دائم یا موقت در هر یک از کشورهای خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی و دریایی و هوائی به‌دفعات مکرر برای مولی علیه موکل با حق امضای ذیل فرمهای اداره گذرنامه و اسناد و مدارک مربوطه در کلیه ادارات و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی را دارا می‌باشد. ……و عنداللزوم در صورتیکه مولی علیه دختر باشد وکیل حق انتخاب همسر و موافقت و رضایت در ازدواج دائم با هر مهریه و صداق و به هر شرط ضمن العقد را دارا می باشد و ……. وکیل حق واجازه تقاضا و دریافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از کشور به دفعات مکرر برای مولی علیه موکل آقای / خانم………….. و همچنین دریافت ویزا و روادید و اقامت دائم یا موقت در هر یک از کشورهای خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی و دریائی و هوائی به دفعات مکرر برای مولی علیه موکل با حق امضای ذیل فرمهای اداره گذرنامه و اسناد و مدارک مربوطه در کلیه ادارات و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشد. حدود اختیارات: وکیل مرقوم برای انجام مورد وکالت و امور وابسته به آن تام‌الاختیار می‌باشد و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت مؤثر است.

بیشتر بدانیم 

حضانت قابل اسقاط نیست و بنا بر جنبه تکلیفی آن مسؤولیتی است که تا وقتی ابوین دارای شخصیت حقیقی و اهلیت هستند بر عهده آنان است ولو عملا اقدام به آن نکنند و چنانکه گفته شد جنبه های مدنی و کیفری آن از عهده آنان زایل نخواهد شد لذا طبق حکم ماده ۱۱۷۲ هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری طفل امتناع کنند.

مدارک و مستندات تنظیم وکالت سرپرستی مولی علیه 

  •  مدارک هویتی  پدر یا جد پدری و مولی علیه  و وکیل
  دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

سوالات متداول

وکالت سرپرستی فرزند چیست؟ وکالت سرپرستی فرزند به مجوزی گفته می‌شود که به یک شخص (وکیل) می‌دهند تا به عنوان نماینده و سرپرست قانونی فرزندان زیر سن قانونی عمل کند. چه مواردی می‌تواند منجر به صدور وکالت سرپرستی فرزند شود؟ صدور وکالت سرپرستی فرزند می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد، از جمله طلاق، جدایی، فوت یا عدم توانایی والدین در انجام تعهدات سرپرستی فرزندان. چه کسانی می‌توانند درخواست وکالت سرپرستی فرزند را ارائه کنند؟ عموماً والدین فرزندان می‌توانند درخواست وکالت سرپرستی فرزند را ارائه کنند. با این حال، در موارد خاصی مانند فوت یا عدم توانایی والدین، سایر افراد نزدیک به فرزندان نیز می‌توانند درخواست وکالت سرپرستی را ارائه کنند. چه مواردی باید درخواست وکالت سرپرستی فرزند در آنها مورد بررسی قرار گیرد؟ در بررسی درخواست وکالت سرپرستی فرزند از بهزیستی ، مواردی مانند مصلحت و سلامت روانی و جسمی فرزند، توانایی سرپرستی و نگهداری مناسب فرزند، و سایر عوامل مرتبط با منافع و خوابگاه فرزند بررسی می‌شوند. چه مدت زمانی معمولاً وکالت سرپرستی فرزند صادر می‌شود؟ مدت زمان صدور وکالت سرپرستی فرزند ممکن است متفاوت باشد و بسته به شرایط هر مورد متغیر است. این مدت زمان ممکن است به صورت موقت یا دائم تعیین شود، ولی عموماً برای مدت زمانی که منافع و سلامت فرزندان تحت تأثیر قرار دارد، اعتبار دارد. آیا ممکن است وکالت سرپرستی فرزند بین دو والدین به صورت مشترک صادر شود؟ بله، در برخی موارد، دادگاه می‌تواند وکالت سرپرستی فرزند را به صورت مشترک بین دو والدین صادر کند. در این صورت، هر دو والدین حقوق و وظایف سرپرستی فرزند را به طور مشترک و هماهنگ برعهده می‌گیرند. آیا در صورتی که وکالت سرپرستی فرزند به یکی از والدین مثلا مادر صادر شود، والدین دیگر حقوقی در قبال فرزند خود خواهند داشت؟ بله، حتی در صورتی که وکالت سرپرستی فرزند به یکی از والدین صادر شده باشد، والدین دیگر به طور کلی حقوق والدینی در قبال فرزند خود خواهند داشت. این شامل حق دیدار، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به فرزند و حقوق دیگر مرتبط با فرزند است، مگر اینکه بر اساس تصمیم دادگاه یا توافق بین والدین، حقوق والدینی دیگری محدود شده باشد. دستور موقت به چه معنی است؟  دستور موقت در مواقعی که صدور دستوری فوری و بدون تشریفات معمول نیاز است، صادر می‌شود. دستور موقت غالبا برای اموری که در فوریت هستند و اگر با تاخیر صادر شوند موجب خسارت می‌شوند، صادر می‌گردند. این نوع دستور موجب جلوگیری از ضرر می‌شوند و با حالات رسیدگی معمول متفاوتند. دادگاه در زمان بررسی این چنین درخواست‌ها به ماهیت اختلاف ورود نمی‌کند و محق یا ناحق بودن طرفین را تعیین نمی کند. می‌توان گفت که صرفا دستوری برای جلوگیری از ضرر صادر می کند.

4 پاسخ

  1. سلام و عرض ادب خدمت همکار گرامی ، از ادب به دور بودکه از متن و زحمات شما استفاده کنم و تشکر نکنم .. سپاسگذارم
    کارمند دفتر ۴۸۵ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *