جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

نویسنده: دکتر سید عباس سیدی آرانی

سازمان نهاد سردفتری در ایران

سازمان نهاد سردفتری در ایران

برای انجام رسالت نهاد سردفتری ایران مجموعه‌ای به فعالیت می‌پردازد. نقایص بسیاری در مقررات حاکم موجودند که کارکرد این مجموعه را با مشکل مواجه می‌سازند.

مطالعه مطلب »

رسالت دفتر اسناد رسمی

از رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد (اﻟﻒ). در واﻗﻊ، ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم

مطالعه مطلب »